Kominárske služby

Ako často čistiť komín?

Ako často čistiť komín a ako sa starať o komín nám udávajú § 19, 20 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z.

Lehoty čistenia komína, dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol

§ 19 Čistenie, kontrola a preskúšanie komína
  (1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva
 • osúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
 • kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 • vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
 • kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
  (2) Preskúšanie komína sa vykonáva
 • skúškou plynotesnosti25) konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
 • posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
 • kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
 • Na vykonávanie prác podľa odsekov 1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

  a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
 • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
  b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Kto môže vykonávať čistenie komínov?

Čistenie a kontrola komínov môžu vykonávať iba certifikovaný komináry. Čistenie komínov je technologický postup, pri ktorom sa odstraňujú všetky nečistoty z celej palivovej cesty. Po skončení prác sa vystavuje "Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo o vykonaní preskúšania komína", v ktorom sú zapísané všetky nedostatky, ktoré boli zistené.